آموزش

برگزاری برنامه های تلفیقی


خلاصه :

ویژه دبیران گرامی

دادن مجوز برای استفاده از برنامه ای تلفيقی هديه ای بزرگ برای معلمان باتجربه است.


برنامه ی تلفيقي نه تنها موردپسند وعلاقه يادگيرنده هاست،بلكه موجب نشاط وهيجان ياددهنده ها يعني معلمان است.


برنامه ی آموزش تلفيقی به معلمان اجازه مي دهد به آينده ی دانش آموزان توجه بيشتری داشته باشند ومتناسب با

نيازهای آتيه ی آنان به تهيه وتوليدبرنامه های درسی بپردازند.اين برنامه به دانش آموزان اجازه می دهد كه نسبت

به مسايل يادگيری خود دقيق باشند وكنترل امريادگيری خودرا بدست گيرند.درنظرپرسی ازدانش آموزانی كه با اين

شيوه درس خوانده اند،نتايج مثبت اين روش مشخص شده است.بوي‍‍ژه در كلاس هايي كه آموزش زبان مادري و

مطالعات اجتماعي به طور تلفيقي صورت گرفته،رضايت بيشتري ارا‍‍یه شده است.
امروزه درمدارس غرب دانش آموزان ومعلمان بيش از پيش به استفاده ازبرنامه ی آموزش تلفيقي رغبت نشان مي دهند.

استفاده از اين روش درتهيه وتوليد برنامه هاي درسي ونيز دركلاس هاي درس ماسابقه چنداني ندارد،اگرچه احتما ل دارد

بعضي ازمعلمان علاقه مند،به هنگام تدريس از اين شيوه استفاده كنند.مقصودازارائه اين مقاله آشنا كردن برنامه ريزان

ومعلمان با تعريف ها،چارچوب ها وويژگي هاي اين نوع ازبرنامه ی درسي وآگاهي ازمزايا ونقاط قوِت آن است.

اميداست اين آشنايي مقدماتي زمينه هاي رغبت وگرايش نودرفرايند تهيه وتوليد واجراي برنامه هاي آموزش تلفيقي رافراهم كند،و وسيله ای براي تغييروتحول درنظام برنامه ريزي درسي با شد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران