آموزش

زنگ زلزله


خلاصه :

آموزش خود ایمنی در مواقع  خطر و زلزله

روز یک شنه  دخترمان در دبستان کوثر آموختند در مواقع خطر و زلزله چه جوری از خودشان مراقبت کنند .

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران