محتوای درسی

محله ی ما

فارسی درس اول نهادها محله ی ما

محله


خلاصه :

در این درس با یکی از مهمترین نهاد اجتماعی یعنی محله آشنا می شوید.

نهادها مکان های اجتماعی هستند.که افراد در آنها با رعایت نظم و قوانین خاص فعالیت می کنند.به عبارتی نهاد ها کنترل جامعه را در دست دارند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران