بخش رویدادهای عمومی (رویدادهای خارج از مدرسه)

تصاویر منتخب کاربران


فوتبالیست شهید امیر رضایی مجد

فوتبالیست شهید امیر رضایی مجد

پهلوان شهید سعید طوقانی

پهلوان شهید سعید طوقانی

اهدای مدال المپیک به شهید تیکی

اهدای مدال المپیک به شهید تیکی

پهلوان شهید ابراهیم هادی

پهلوان شهید ابراهیم هادی