دوشنبه ۲۸ آذر


خلاصه :


دختران گل کوثر سلام 

امروز ابتدا فصل 1 را مرور کرده و سپس صفحه 22 و 23 پرسمان را بصورت تستی و تشریحی حل کنید و عکس آن را بفرستید.

سپس فصل 2 را مرور کرده و اگر قبلا مرور فصل را ننوشته بودید، حتتتتما در دفتر به همان صورت که گفتیم یعنی (قسمت اول تعریف و مثال)( قسمت دوم فقط مثال) و تمرین های ترکیبی را انجام دهید.

 

دختران